20/08/2016

[BEAT] Ca Ngợi Đấng Thế Tôn -- Quách Tuấn Du (Phối Chuẩn)