23/11/2013

[BEAT] LK Dấu Chân Kỉ Niệm -- Thanh Tuyền & Sơn Tuyền & Tuần Vũ (Phối Chuẩn)